Scientific journal
Название журнала на английском
ISSN 2500-0802
ПИ №ФС77-61154

ECONOMY OF EDUCATION

Veselaya A.A. 1 Grischenko O.V. 1 Loginova T.V. 1 Mayorova L.N. 1 Fedosova T.V. 1
1