Scientific journal
Название журнала на английском
ISSN 2500-0802
ПИ №ФС77-61154

BASICS OF REAL ESTATE CADASTRE

Sizov A.P. 1 Altynov A.E. 1 Atamanov S.A. 1 Grigoriev S.A. 1 Golubev V.V. 1 Ilyushina T.V. 1 Kolevid T.K. 1 Lelyukhina A.M. 1 Maksudova L.G. 1 Miklashevskaya O.V. 1 Pushkina T.F. 1
1