Scientific journal
Название журнала на английском
ISSN 2500-0802
ПИ №ФС77-61154

GEOINFORMATICS OF TRANSPORT

Levin B.A. 1 Kruglov V.M. 1 Matveyev S.I. 1 Kougiya V.A. 1 Tsvetkov V.Y. 1
1