Scientific journal
Название журнала на английском
ISSN 2500-0802
ПИ №ФС77-61154

ECOLOGY OF ORGANISMS

Lyubimov V.B. 1 Anischenko L.N. 1 Borzdyko E.V. 1 Melnikov I.V. 1 Markelova N.V. 1 Avramenko M.V. 1
1